کارشناس مناقصات بین ‎‌المللی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

26
89,000,000 تومان